کلئوپاترا، ملکه ی غار نشین ِ روانی

قرن ها نیست

شاید سال هاست که تو می نویسی

و من می خوانم با اشک

ولی این بار هم

نمره های نجومی ام سر به فلک کشید

قول داده بودی نمره منفی نداشته باشیم خداااا...

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام |

رفتن بهترین کار است گاهی

اما گوش کن

زود قضاوت نکن

ببین عزیز دلم گفتم فقط گاهی...

اما تو

آنقدر منتظر شنیدن "رفتن" بودی

که تا حرفم تمام نشده بود

از سر کوچه پیچیدی!

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

شاید کمی زود بود برای رفتن

اما نگران نباش عزیزم

همه یک روز خواهد رفت که دور نیست

دور نیست

دستت می رسد بهش

فقط کاش کمی آرامتر قدم بر می داشتی

چشمانم ساییده شد زیرشان...

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

این آهنگی که اینجا پخش میشه

بدجور از زبون خودمه!

توضیحی نمیدم

ولی نمی دونم چرا از وقتی اون عکسو اینجا گذاشتم

هیچی نمی تونم بنویسم...

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

حرفی ندارم برای گفتن!

این بار حتی حوصله ی شنیدن کث شعر های تو را هم

ندارم!

دلم می خواهد یک گوشه بنشینم

قهوه بخورم

و به تو نیشخند بزنم...

P.S: چقدر دلم برای نوشیدن یه فنجون قهوه ترک با تو تنگ شده!

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

این بار هم چشمانت حادثه آفرید!

با این تفاوت

که تصادفی این روزها

مثل این منی نیست که جان بدهد

شیره ات را خواهد کشید

عزیز دلم...

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

دلم اکسیژن نمی خواهد

حتی حاضرم دیگر غذا هم نخورم

تو را هم نبینم

فقط لطفی بکن و از شهزاده ام خبری بگیر

دلم مدام شور می زند...

میشود؟

+ دیوار نوشته های رنگی غار شماره ی n ام

X

اوهوی سگ پدر

دست هایم لای سنگها ماسیده

آن وقت توی عوضی

بی خیال

...یخ در بهشتت را مزه میکنی

عدالت است دیگر

هه

داری حوصله ام را سر می بری

... خفه شو

.
.
.

! ملکه ی غارنشین روانی
بی ربط

No Smoke
We R nOt anGelS
Iran Ehda
My Profile
Are you Healthy ?
LIKE TO TRAVEL????
Artist or a Scientist ?
Like to Gamble?
THINK YOU'RE SEXY????
غار نشینی ها

88/05/22 - 88/05/31

88/05/08 - 88/05/14
88/05/01 - 88/05/07
87/11/22 - 87/11/30
87/11/05 - 87/11/21
87/11/08 - 87/11/14
87/11/01 - 87/11/07
87/10/22 - 87/10/30
87/10/05 - 87/10/21
87/10/08 - 87/10/14
دوستشان دارم

هذیان گویی های کلئوپاترا
قره قوروت
Un Holly Whore
قار قارِ تنهایی
مـ ــن گنــ ــاهکـ ــار نیسـ ــتم
نوشته های مرگوار یک مرده
نگاه ام نکنید
هرزه نوشت هاي ذهن پسرك
!زمستان مردگان
... برهنگی های من
فاحشه در زمستان
!چرندیات یک ذهن هرزه
نوشته های پی در پی یک پاپلی چپکی εïз
!!!چرندیات یک ذهن خطرناک
یـــ ـه آشغــ ــال
پدر خوانده ی جوان
مه / یار
هرزه اي كه پشت چراغ قرمز جان داد
شبگرد
سایه / روشن
سگ ولگرد
اسکیس دنیای من
مردی که نفسش را کشت
i_was_me
... دختری که
دختری با اسانس " پوسیدگی "
ابــــســــوردیـــــتــــه
خانه ای از شن و مه
تمشک
آدمک کوکی مرده
کلیسای مرگ
شلم شولواهای مخ من...؟!
پیاده رو
آخرین هوس های حوا
اتاق خوب یه نفره
دوشیزه از جنس آب خاک آتش
(لاشی (ایـــــــش